Skip to content

Erasmus+ – Youth Exchange – Sustainable Synergies

EN follows

V termínu od 22.ledna do 1.února se uskutečnila výměna “Sustainable Synergies” mládeže na ostrově Sv. Martin, které se zúčastnilo 6 národních skupin, pokud bychom jmenovali státy jednalo se o Španělsko, Nizozemsko, Německo, Rumunsko, Sv. Martin a samozřejmě Českou republiku. Celý program byl soustředěn na témata týkající se klimatické změny, udržitelnosti a jednotlivých kroků, jak mladí lidé v této problematice můžou přispět. Celý projekt byl financován Evropskou Unií.

                                Něco málo o programu.

Poté, co proběhlo navázání prvních kontaktů a úspěšné zapamatování jmen se účastníci pustili do objevování ostrova. První dny bych popsala jako seznamování se s ostrovem samým. Má opravdu, co nabídnout a člověka velmi překvapí, co vše tento poměrně malý ostrov nabízí a skrývá.  My jsme měli např. možnost v rámci procházky přejít ze St.Peters, tedy jížní části ostrova, kde se nacházelo naše komunitní centrum, ve kterém jsme byli ubytováni, do Marigotu, který je hlavním městem severní části ostrova. Cestou jsme mimo krásných výhledů viděli zřejmé kulturní rozdíly mezi jižní a severní částí ostrova.  Kultura je na ostrově ve všech směrech velmi rozmanitá, neboť se zde mísí přes 120 národností a to na pouhých 88 km2, které jsou rozděleny na již zmíněnou severní, mohli bychom říci francouzkou, a jižní, tedy nizozemskou část, která je na rozdíl od francouzké části nezávislým státem. Dříve byly části od sebe, co se týče spolupráce úplně oddělené, ale dnes již přes veškeré oddlišnosti dochází k úspěšné harmonii.

Seznámením s ostrovem proběhlo úspěšně, a tak jsme se do tématu ponořili řekněme z té sociální stránky. V rámci rozhovorů, které jsme ve skupinkách uskutečnily, jsme zjišťovali názor místních i turistů na vnímání klimatické změny a na turismus, který je pro ostrov nepostradatelný. Nezůstali jsme samozřejmě jen u toho. Navštívili jsme také univerzitu ve Philipsburgu, kde nás s problémy ostrova a tamním životem z jiného úhlu pohledu seznámil profesor Jan van Beek, Med. a Dr. Gale Rigobert. Z mého pohledu bylo úžasné vidět rozdíly vnímání z prostředí univerzity v porovnání s výkladem, který jsme den po následující den vyslechli od představitele svato-martinské organizace, jakožto člena původní komunity při návštěvě národní rezervace ostrova Pinel, který je součástí Sv. Martina.

Samozřejmě jsme se nepřiletěli jen koukat na tamní život a vyslechnout místní, chtěli jsme se aktivně zapojit, to se nám povedlo. Soustředit se na dlouhodobá řešení má smysl, ale stále to chce čas, aby byla naše práce vidět, tak jsme se rozhodli přispět i jinak. Odhodlaně jsme se pustili do čištění pláže od odpadků, které bohužel po častých večerních akcích zůstávají, a to samé jsme udělali i v okolí svého komunitního centra. Práce byla úspěšná a věříme, že jsme tím místním ukázali, že se zajímáme. Náš další drobný příspěvek spočíval v přípravě programu pro děti ze St. Peters, které jsme v rámci her vzdělávali v oblasti udržitelnosti zdrojů.

Příjemným překvapením na závěr byla návštěva Yellow Sage Farms, tedy eco farmy, která našla unikátní způsob pěstování pro zpestření trhu na ostrově  a podporu lokálních potravin. S využitím moderních technologií vytvořili prostor speciálně upraveného kontejneru, ve kterém jsou nainstalovány stěny využívány jako prostor pro pěstování např. salátu, rukoly a mnoho dalších. Majitelé sám vše ukázali z první ruky a vysvětlily plány na budoucí růst tímto směrem.  Tato farma by se dala dát jako ukázkový příklad, kde je víra a odhodlání, tak to jde a to udržitelně bez ničení životního prostředí.

                Celá výměna pro nás byla obrovskou zkušeností. Dala nám možnost poznat místní kulturu, navázat nové kontakty, objevovat nádhernou přírodu, jež se nám před očima vlivem klimatické změny mění a uvědomit si, že co pro nás je samozřejmostí, není  jisté všude na světě a je potřeba si takových věcí vážit.


ENGLISH VERSION

From January 22nd to February 1st, a youth exchange “Sustainable Synergies” took place on the island of St. Martin, attended by 6 national groups, namely Spain, the Netherlands, Germany, Romania, St. Martin itself, and of course the Czech Republic. The entire program focused on topics related to climate change, sustainability, and the individual steps young people can take to contribute to these issues. The entire project was funded by the European Union.

Here’s a brief overview of the program:

After establishing initial contacts and successfully memorizing names, participants set out to explore the island. The first few days could be described as getting acquainted with the island itself. It truly has a lot to offer, and it’s surprising to discover all that this relatively small island has and hides. For example, during a walk, we had the opportunity to move from St. Peters, the southern part of the island where our community center was located and where we were accommodated, to Marigot, the capital of the northern part of the island. Along the way, besides beautiful views, we noticed obvious cultural differences between the southern and northern parts of the island. The culture on the island is very diverse, as it brings together over 120 nationalities on just 88 km2, divided into the aforementioned northern, which we could call the French part, and the southern, the Dutch part, which, unlike the French part, is an independent state. Previously, these parts were completely separated in terms of cooperation, but today, despite all the differences, successful harmony prevails.

After successfully getting acquainted with the island, we delved into the topic from a social perspective. During group discussions, we explored the opinions of locals and tourists on perceptions of climate change and tourism, which is essential for the island. But we didn’t stop there. We also visited the university in Philipsburg, where Professor Jan van Beek, Med., and Dr. Gale Rigobert acquainted us with the island’s issues and life from a different perspective. From my point of view, it was amazing to see the differences in perception between the university environment and the presentation we heard the next day from a representative of the St. Martin organization, as a member of the original community, during a visit to the island’s national reserve Pinel, which is part of St. Martin.

Of course, we didn’t just come to observe local life and listen to locals; we wanted to get actively involved, and we succeeded. Focusing on long-term solutions makes sense, but it takes time for our work to be visible, so we decided to contribute in other ways. Determinedly, we embarked on cleaning the beach of litter, which unfortunately remains after frequent evening events, and we did the same in the vicinity of our community center. The work was successful, and we believe we showed locals that we care. Our next small contribution involved preparing a program for children from St. Peters, whom we educated in sustainability through games.

A pleasant surprise at the end was a visit to Yellow Sage Farms, an eco-farm that has found a unique way of cultivation to diversify the island’s market and support local food. Using modern technologies, they created a space inside a specially modified container where walls are utilized for growing things like lettuce, arugula, and much more. The owners themselves showed us everything firsthand and explained their plans for future growth in this direction. This farm could be given as an exemplary example of how with belief and determination, sustainable practices can flourish without harming the environment.

The entire exchange was a huge experience for us. It gave us the opportunity to get to know the local culture, establish new contacts, explore the beautiful nature, which is changing before our eyes due to climate change, and realize that what may be taken for granted by us is not certain everywhere in the world, and it’s necessary to appreciate such things.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *